BillWymanAndTheRhythmKings2004-07-11FestivalDeCountryMusicMirandeFrance20(2).jpg