RollinStones1970-09-14ErnstMerckHallenHamburgGermany20(15).jpg