RollinStones1970-09-14ErnstMerckHallenHamburgGermany20(17).jpg